வெற்றியெல்லாம் லாபம்
தோல்வியெல்லாம் பாடம்
புதிய நிதியாண்டில்
நிதியும் நிம்மதியும்
பெருகட்டும்