முடியாது என்று
சொல்வதை விட
தீர்வை நோக்கி
பயணிப்பதே பலனைத் தரும்