உன் மௌனமும்
வார்த்தைகளாகி
காதல் கவிதை
பேசுதே என்னோடு