வாழ்க்கையை
அனுபவித்து வாழ
விட்டுக் கொடுத்து
செல்லுங்கள்
விட்டுக் கொடுத்து
கொண்டே மட்டுமே
செல்லாதீர்கள்