தேடல் பழையது
என்றாலும்
நமதுஎண்ணங்கள்
புதியதாக இருக்கட்டும்
ஒவ்வொரு விடியலிலும்