எல்லோருக்கும்
உதவியா இருக்கலாம்
நமக்கானவர்களுக்கு
அன்பா உயிரா இருக்கணும்