தெளிவிருந்தால்
எல்லாம்
வழியாக தெரியும்
தெளிவிழந்தால்
எல்லாம்
வலியாக தெரியும்