எதிர்ப்பார்ப்புகள்
அனைத்தும்
எதிர்ப்பார்த்த ஒருவருடன்
நிறைவேறும்போது
வாழ்க்கை வரமாகிறது