மலர்வதும் உதிர்வதும்
பூக்களின் இயல்பு
இரசிப்பதும் வெறுப்பதும்
மனிதனின் இயல்பு