ஒரு போதும்
மனம் சலித்து
கொண்டதில்லை
உனக்காக
காத்திருப்பதில்