துரோகத்தையும்
கண்டும் காணாமல்
சிறு புன்னகையுடன்
கடந்து செல்வதே
பக்குவம் எனப்படும்