ஒரு சில நாட்கள்
என்றாலும் கூட
சிலரின் அன்பு என்றும்
மறவா அழகான நினைவு