யார் விலகினாலும்
நம் இயல்பு
மாறாத வரை
நமக்கு இழப்பில்லை