நீண்டதொரு
பயணம் தான்
வாழ்க்கை
இதில் நிரந்தரம்
இல்லா பயணிகள்
போல தான்
சில உறவுகள்