தவறானவர்கள்
மீது நம்பிக்கை
வைத்தால்
நல்லவர்கள் மீதும்
நல்லவைகள் மீதும்
நம்பிக்கை என்பது
எப்போதும் வராது