நாம் வைக்கும்
கண்மூடித்தனமான
நம்பிக்கை தான்
வெகு விரைவில் நம்மை
தனிமைப்படுத்தி விடுகிறது