உண்மையான சந்தோஷம்
நீதான் என்பதை
உன்னோடு பேசும்
சில நிமிடங்களில்
உணர்ந்து கொள்கிறேன்