தேடாத போது கிடைப்பதும்
தேடும் போது தொலைவதும்
வாய்ப்புகள் மட்டுமல்ல
நம் வாழ்க்கையும் தான்