உணர்வுகள்
அறிவின் கீழ்
இயங்கினால்
வாழ்க்கை வசந்தமாகும்