புரிந்தும் ஏற்காமலிருப்பது
மனதின் தவறு
மனிதர்களின் தவறல்ல