தேவைக்காக
பழகும் நட்பு
காலம் முடிந்ததும்
காற்றில் பறந்துவிடும்