தெளிவாக எழுதினாலும்
பிழையாகவே பார்ப்பது
சிலரால் மட்டுமே முடிகிறது