யாரை அதிகமா
நேசிக்கிறோமோ
அவர்களையே
அதிகம் வெறுக்கவும்
செய்றோம்